Deutsche Aikido Renmei e.V.

Morihei Ueshiba

Shoji Nishio

Ichiro Shishiya